Målgruppen for dette prosjektet er unge og unge voksne med minoritetsbakgrunn i Oslo med ulike funksjonshemminger. CampCom oppfatter fritidsaktiviteter som en velegnet arena for målrettet arbeid for integrering av funksjonshemmede ungdom. Vi anser det derfor som viktig å tilrettelegge for ressursfokuserte og kultursensitive aktivitetstilbud for disse barna i samarbeid med barnas foreldre/foresatte og andre hjelpere.

Etnisk minoritetsbarn med nedsatt funksjonsevne er i liten grad inkludert i aktiviteter i det norske samfunnet. Mange lever et liv i skjult. Disse barna får derfor ofte ikke anledning til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Minoritetsfamilier er ofte fraværende i norske foreninger for funksjonshemmede med tilbud om ulike aktiviteter.  Resultatet er at mange av disse barna blir hjemme med få anledninger til å etablere og utvikle sosiale nettverk, og oppnå god fysisk og mental helse gjennom aktiv deltagelse i fritidsaktiviteter.

Hovedmålsettingen for prosjektet er å tilrettelegge for inkluderende aktivitetstilbud for deltagere og gjennom dette bidra til å øke deres aktivitetskompetanse, ferdigheter, deltagelse, selvfølelse og mestringsopplevelse, og dermed styrke deres fysiske og psykiske helse. Prosjektet er finansiert av Bufdir (2018-2020)

<<Prosjekter