Deltagelse av etnisk minoritetsungdom i rus og kriminalitetsbelastede miljøer i Oslo sentrum har i den senere tid blitt viet stor oppmerksomhet fra mediene, politi, politikere, forskere og sosialarbeidere. Mange av ungdommene har vært i kontakt med hjelpeapparatet og rettssystemet, og har sammensatte utfordringer i sin hverdag. Denne ungdomsgruppen oppfattes ofte som marginalisert. Hovedutfordringen i arbeidet med denne ungdomsgruppen er hvordan man kan nå dem med gode tilbud, mobilisere ungdommenes ressurser, drømmer, håp og motivasjon, og engasjere dem i en bærekraftig endringsprosess. CampComs prosjekt er en respons på dette.

Prosjektet retter seg mot utsatt etnisk minoritetsungdom, hovedsakelig gutter mellom 15 og 25 år som bruker Oslo sentrum som sin fritidsarena eller som søker seg til belastede miljøer i hovedstaden. Målsetningen er å begrense deres marginalisering og risikoatferd med rusmiddelmisbruk, kriminalitet og vold. Gjennom prosjektet og i samarbeid med ungdommene arbeider CampCom med å skape en trygg sosial arena for målgruppen preget av positiv aksept, anerkjennelse, tilhørighet, bekreftelse, omsorg og kjærlighet. Her får ungdommene bistand til å utvikle en positiv identitet og selvbilde, videreutvikle sine ressurser og talenter og kanalisere disse på en positiv måte for å kunne utvikle seg som selvstendige og likeverdige medborgere. 

CampCom samarbeider med både offentlige instanser og frivillige organisasjoner i forhold til prosjektet. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet (2016-2018). Prosjektet ble også delfinansiert av ExtraStiftelsen helse og rehabilitering fra 2013-2015.

<<Prosjekter