Prosjektet retter seg mot afrikanske foreldre/foresatte i Oslo og nabokommuner med funksjonshemmede barn. Hovedmålsettingen er å skape en trygg sosial arena for foreldrene for å møtes, utveksle erfaringer, gi hverandre sosial og emosjonell støtte, og øke deres kunnskap om funksjonshemming og eksisterende tilbud gjennom en kultursensitiv læringsprosess. Dette vil styrke foreldrenes omsorgskompetanse, og fremme deltakelse for familiene og deres funksjonshemmede barn i samfunnet. 

Mange foreldre/foresatte med minoritetsbakgrunn kan ha kulturelle og religiøse oppfatninger om hva funksjonshemming er.  Mange assosierer funksjonsnedsettelse med skam og stigma.Når tradisjonelle forståelser styrer deres handlinger, kan det bidra til at barna blir isolert fra det norske samfunnet. Dessuten viser forskning at møtet mellom hjelpeapparatet og etnisk minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn ofte er preget av kommunikasjonsproblemer og svak tilrettelegging av informasjon om tilbud som finnes. Dette påvirker hvilket mulighetsrom foreldrene ser for sine funksjonshemmede barn i Norge.  

CampCom anser det som viktig å skape en læringsarena der foreldre/foresatte kan involveres i utviklingen av kunnskap innenfor dette feltet og styrke deres omsorgskompetanse. 

Prosjekt ble finansiert av ExtraStiftelsen helse og rehabilitering fra 2015 til 2017. CampCom viderefører prosjektet basert på frivillig arbeid.

<<Prosjekter