Mange afrikanske kvinner har meddelt CampCom at de mangler et sosialt nettverk som de kan støtte seg til i forhold til utfordringer de møter i sin hverdag. Disse utfordringer fører ofte til psykiske påkjenninger og det kan skape stor usikkerhet og bekymring for fremtiden. Dette kan ha negativ påvirkning på oppdragelse av deres barn.

Prosjektet retter seg mot afrikanske kvinner mellom 35 og 55 år bosatt i Oslo og nabokommuner som opplever mangel på sosiale nettverk. Tiltakets hovedmålsetning er å skape en trygg sosial arena for deltagere hvor de kan ta opp ulike utfordringer de har å stri med i sin hverdag, utveksle erfaringer, og være hverandres sosiale og emosjonelle støtte. Prosjektet tilrettelegger også for inkluderende fysiske gruppeaktiviteter for deltagere. 

CampCom har etablert en Ressursgruppe for afrikanske kvinner i forbindelse med prosjektet. Prosjekt er et pilotprosjekt basert på frivillig arbeid.

<<Prosjekter